VALVE TXV 3.0 20%BLD CK – 1082031

Fits ICP Models

 • PH5530AKA1
 • PH5530AKA2
 • PH5530AKA3
 • PH5530AKA4
 • PH5530AKA5
 • PH5530AKA6
 • PYPA30GA1
 • PYPA30GA2
 • PYPA30GA3
 • PYPA30GA4
 • PYPA30GA5
 • PYPA30GA6