COMP CR28KF-PFV-830 – 1082717

Fits ICP Models

 • ACS030A2C1
 • ACS030G2C1
 • APFM30K000A
 • FBA030GC1
 • FBA030GGC1
 • FBY030GC2
 • GPCM30K060A
 • GPCM30K080A
 • GPFM30K060A
 • GPFM30K080A
 • HPS030A2C2
 • NAC030AKA1
 • NAC030GKA1
 • NAC030MKA1
 • PA5530AKA3
 • PA5530AKA4
 • PAAA30N1K6
 • PAF030K000A
 • PAMB30G6
 • PAPA30GA3
 • PAPA30GA4
 • PGAA30C1K6
 • PGAA30D1K6
 • PGC030K060A
 • PGC030K080A
 • PGF030K060A
 • PGF030K080A
 • PGMD30G0606
 • PGMD30G0906
 • PGS030K080A
 • PH5530AKA3
 • PH5530AKA4
 • PYPA30GA3
 • PYPA30GA4