CAP RN RP 370V 5+70 AERO – 1087950

Fits ICP Models

  • H060AKA1
  • HPFM60K000B
  • HPFM60K000E
  • NHP060AKA3
  • NHP060GKA3
  • NHP060MKA3
  • PHF060K000B
  • PHF060K000E